Czy można odliczać opłaconą z dotacji składkę zdrowotną od podatku dochodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2011 r. (data wpływu 27 stycznia 2011 r.), uzupełnionym w dniu 15 kwietnia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych jest:

  • prawidłowe – w zakresie odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • nieprawidłowe – w zakresie doliczenia w zeznaniu rocznym składki zdrowotnej.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów, w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz w zakresie odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3, art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 5 kwietnia 2011 r. nr ILPB1/415-105/11-2/AGr wezwano Zainteresowaną do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 8 kwietnia 2011 r., natomiast w dniu 15 kwietnia 2011 r. Zainteresowana uzupełniła wniosek.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W okresie od czerwca 2010 r. do maja 2011 r. udzielona została Zainteresowanej pomoc publiczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI, Działanie 6.2. Stosowne umowy zostały zawarte między Beneficjentem – instytucją pośredniczącą a firmą Wnioskodawczyni. Źródłem pochodzenia środków jest Europejski Fundusz Społeczny. Zgodnie z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na uruchomienie działalności, Wnioskodawczyni występuje w projekcie jako uczestnik projektu.

Zgodnie z umowami i zaświadczeniami o pomocy de minimis Wnioskodawczyni udzielono w wartościach brutto 3 rodzaje pomocy publicznej:

  1. pomoc finansowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych w okresie od 1 czerwca 2010 r. do 30 listopada 2010 r., która polegała na udzieleniu specjalistycznego wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie księgowości, prawa, pisania umów, odzyskiwania należności,
  2. środki finansowe w kwocie brutto na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) w okresie od 1 czerwca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. Polegało to na jednorazowym wsparciu kapitałowym ułatwiającym sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowo powstałego mikroprzedsiębiorstwa. Wartość dotacji była wypłacona w dwóch transzach: zaliczka 80% (otrzymana w dniu 28 czerwca 2010 r.) i płatność końcowa nie większa niż 20% (otrzymana w dniu 20 października 2010 r.). Środki finansowe zostały przeznaczone pokrycie wydatków związanych z zakupem wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych, o okresie użytkowania dłuższym niż rok. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się dla urządzeń o wartości netto poniżej 3500 zł jednorazowo, powyżej w postaci odpisu miesięcznego. Odpisów jednorazowych i miesięcznych w części sfinansowanej dotacją nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów,
  3. miesięcznego wsparcia pomostowego podstawowego (w okresie od 1 czerwca 2010 r. do 30 listopada 2010 r.) i przedłużonego (w okresie od 1 grudnia 2010 r. do 31 maja 2011 r.) wypłacanego w kwotach brutto. Przeznaczone jest na wspomaganie firmy Wnioskodawczyni we wskazanych wyżej okresach, wykorzystane na pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na czynsz.

Z faktur dotyczących zakupów Wnioskodawczyni odliczyła podatek od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Czy sfinansowana wsparciem pomostowym składka zdrowotna może być odliczona od podatku i jednocześnie w zeznaniu rocznym doliczona do podatku…

Zdaniem Wnioskodawczyni – zapłacona składka zdrowotna może być odliczona od podatku, ponieważ nie znajduje się w kategorii wyłączeń określonych w art. 27b ust. 1 pkt 1. Jeśli jednak zostanie odliczona od podatku, w zeznaniu rocznym, zgodnie z art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwoty uprzednio odliczone muszą zostać doliczone do podatku. Pomimo, że ustawodawca nie wskazał listy podmiotów, od których podatnik może otrzymać zwrot, ze względu na nieostrą konstrukcję przepisu należy domniemywać, że nie wskazuje w tym przepisie wyłącznie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale możliwie szeroką grupę podmiotów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:

  • prawidłowe – w zakresie odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • nieprawidłowe – w zakresie doliczenia w zeznaniu rocznym składki zdrowotnej.

Zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.); opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 27b ust. 2 ww. ustawy, kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Stosownie natomiast do art. 45 ust. 3a ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

Okoliczność, że podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż limit określony w przepisach powoduje, że odliczeniu od podatku podlega składka na ubezpieczenie zdrowotne – do wysokości 7,75% podstawy wymiaru. Bez znaczenia z punktu widzenia odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne jest fakt, że podatnik uzyskuje w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zarówno dochód podlegający opodatkowaniu jak i dochód zwolniony od podatku, ponieważ dochód w wysokości faktycznie osiągniętej nie stanowi podstawy wymiaru tej składki.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż opłacona przez Wnioskodawczynię składka na ubezpieczenie zdrowotne, która została sfinansowana wsparciem pomostowym, nie przekraczająca 7,75% podstawy wymiaru tej składki, może zostać odliczona od podatku i jednocześnie nie powinna być doliczona do podatku w zeznaniu rocznym.

Wskazać jednak należy, że zgodnie z art. 27b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów rozstrzygnięto w dniu 21 kwietnia 2011 r. interpretacją indywidualną nr ILPB1/415-105/11-4/AGr oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów rozstrzygnięto w dniu 21 kwietnia 2011 r. interpretacją indywidualną nr ILPB1/415-105/11-5/AGr.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Incoming search terms:

  • Skadka zdrowotna
  • Skadka zdrowotna 2010

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *