Bez PIT w przypadku darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa (IPPB1/415-362/13-2/AM)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 06.03.2013 r. (data wpływu 25.03.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze darowizny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25.03.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze darowizny.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Pan Piotr P. (dalej również Darczyńca) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Podstawową działalnością Darczyńcy jest wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Darczyńcy. Ze względu na okoliczności rodzinne Darczyńca planuje dokonanie darowizny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej ZCP) obejmującej część posiadanych przez niego lokali użytkowych na rzecz Wnioskodawczyni (tj. pełnoletniej córki). Wraz z lokalami przeniesione zostaną związane z nimi w szczególności umowy z najemcami oraz umowy z dostawcami mediów, a także zobowiązanie do zwrotu wpłaconych przez najemców kaucji. Wnioskodawczyni uważa, iż przedmiotem darowizny będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa, (co jest przedmiotem odrębnego wniosku o wydanie interpretacji prawa podatkowego).

W oparciu o otrzymaną ZCP Wnioskodawczyni zamierza prowadzić własną indywidualną działalność gospodarczą, (co wynika przede wszystkim z zorganizowanego charakteru otrzymanych w drodze darowizny składników majątkowych).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy otrzymana darowizna w postaci ZCR spowoduje dla Wnioskodawczyni powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych…

Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymanie darowizny w postaci ZCR nie spowoduje powstania po jej stronie przychodu do opodatkowania na gruncie ustawy PIT.

Przychód ten nie powstanie również w przypadku, gdy otrzymanie przedmiotowej darowizny będzie korzystało ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny.

Zdaniem Wnioskodawcy z powyższych przepisów wynika, zatem, iż przedmiotowa darowizna będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, co wyklucza możliwość jej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, otrzymana przez Wnioskodawczynię darowizna nie spowoduje powstania przychodu opodatkowanego podatkiem PIT po jej stronie. Przychód ten nie powstanie również w sytuacji, gdy otrzymana darowizna będzie korzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, iż tut. Organ podatkowy dokonał oceny prawnej stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie objętym zadanym przez nią pytaniem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

 

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *