Umowa o dzieło w takim samym zakresie jak prowadzona DG – przychodem z DO (IPTPB1/415-7/14-2/DS)

Przy spełnieniu pewnych warunków, pomimo prowadzenia działalności gospodarczej w takim samym zakresie jak zamierzona umowa cywilnoprawna (umowa o dzieło), rozliczymy umowę o dzieło jako przychód z działalności wykonywanej osobiście nie zaś jako przychód z działalności gospodarczej. W ten sposób możliwe są ryczałtowe koszty uzyskania przychodów, jak i w wielu przypadkach uniknięcie opodatkowania podatkiem od towarów i usług.  Dyrektor IS w Łodzi uznał przychody z umowy o dzieło – mimo pokrywania się zakresu działalności i umowy o dzieło – za przychód z działalności wykonywanej osobiście. 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2014 r. (data wpływu 8 stycznia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu umowy o dzieło – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu umowy o dzieło.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, w której Jego udział wynosi 50%. W ramach tej działalności podlega opodatkowaniu podatkiem liniowym. Spółka jest płatnikiem podatku VAT. Wśród przedmiotów działalności spółki znajdują się m.in. 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury oraz 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

Wnioskodawca zamierza podjąć zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, tj. umowy o dzieło zawartej z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Prace wynikające z powyższej umowy pokrywałyby się z działalnością spółki (PKD 71.12.Z), ale nie byłyby prowadzone w ramach tej działalności gospodarczej i nie dotyczyłyby drugiego ze wspólników. Z treści zawartej umowy o dzieło będzie wynikało, że umowa ta jest zawarta poza prowadzoną działalnością gospodarczą w formie spółki cywilnej. Czynności zlecone na podstawie umowy o dzieło wykona osobiście, tj. bez udziału osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które wykonywałyby czynności związane z istotą tej usługi.

Ponadto z treści umowy będzie wynikało, że:

  • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat wykonywanych czynności ponosi Wykonujący te czynności,
  • zlecone czynności nie będą wykonywane pod kierownictwem Zlecającego, a także miejsce wykonywania tych czynności nie będzie narzucone przez Zlecającego,
  • wykonujący zlecone czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przychody otrzymane z tytułu umowy o dzieło Wnioskodawca może zakwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody otrzymane z zawartej umowy o dzieło może zakwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepisy podatkowe nie wprowadzają ograniczenia, czy zakazu wykonywania w ramach działalności wykonywanej osobiście tych samych czynności, które są przedmiotem działalności gospodarczej. Ponadto, działalność gospodarczą Wnioskodawca wykonuje tylko w postaci spółki cywilnej, co uniemożliwia Mu zawarcie umowy o dzieło w ramach wspólnie prowadzonej działalności gospodarczej (bez pominięcia udziału Wspólnika).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 10 ust. 1 tej ustawy określa źródła przychodów. W myśl tego przepisu, do źródeł przychodów zalicza się m.in.:

  • pkt 2 – działalność wykonywaną osobiście,
  • pkt 3 – pozarolniczą działalność gospodarczą.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście. Natomiast za przychody z tej działalności, w rozumieniu art. 13 pkt 2 cyt. ustawy uważa się zgodnie z art. 13 pkt 8 lit. a) tej ustawy, przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,

– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Jak wynika z powyższego, do przychodów z osobiście wykonywanej działalności z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zalicza się wyłącznie przychody otrzymywane z tego tytułu od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, za działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy.

Podstawowe znaczenie dla prawidłowego rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy ma zatem okoliczność, czy umowa o dzieło zawarta będzie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Istotna jest więc treść tej umowy, a zgodnie z zasadą swobody umów strony mogą dowolnie ułożyć stosunek cywilnoprawny. Przepisy podatkowe nie wprowadzają ograniczenia, zakazu wykonywania w ramach działalności wykonywanej osobiście tych samych czynności, które są przedmiotem działalności gospodarczej.

Co do zasady, wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów uzyskiwanych z zawartej umowy o dzieło ustawodawca pozostawił stronie stosunku cywilnoprawnego.

Tym samym, jeżeli podatnik prowadzący pozarolniczą działalności gospodarczą, zawiera umowę o dzieło w celu świadczenia określonych usług na rzecz innego podmiotu prawa, której zakres pokrywa się z przedmiotem prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, a z treści umowy nie wynika, aby była ona zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wówczas przychody z tytułu takiej umowy mogą być kwalifikowane jako pochodzące ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z działalności wykonywanej osobiście.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza podjąć zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, tj. umowy o dzieło zawartej z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Zakres prac wynikających z powyższej umowy pokrywałby się z działalnością spółki cywilnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem. Czynności będące przedmiotem tej umowy nie byłyby wykonywane w ramach działalności gospodarczej i nie dotyczyłyby drugiego ze wspólników. Z treści zawartej umowy o dzieło będzie wynikało, że umowa ta jest zawarta poza prowadzoną działalnością gospodarczą w formie spółki cywilnej. Czynności zlecone na podstawie umowy o dzieło Wnioskodawca wykona osobiście, tj. bez udziału osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że skoro przedmiotowa umowa o dzieło nie zostanie zawarta w ramach działalności gospodarczej, to przychody osiągane z tego tytułu należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *