Zwolnienie z PIT zasiłku otrzymywanego z Wielkiej Brytanii dla owdowiałego rodzica (IPTPB2/415-268/13-4/TS)

Zastosowanie w praktyce zwolnienia z pit świadczeń rodzinnych, otrzymywanych z Wielkiej Brytanii.

Czy od zasiłku otrzymywanego z Wielkiej Brytanii dla owdowiałego rodzica na dziecko uczące się do 20 lat należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2013 r. (data wpływu 18 kwietnia 2013 r.), uzupełniony pismem z dnia 30 czerwca 2013 r. (data wpływu 8 lipca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zasiłku pochodzącego z Wielkiej Brytanii – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zasiłku pochodzącego z Wielkiej Brytanii.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 24 czerwca 2013 r., nr IPTPB2/415-268/13-2/TS, wezwano Wnioskodawczynię, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 24 czerwca 2013 r. (skutecznie doręczone w dniu 26 czerwca 2013 r.). W dniu 8 lipca 2013 r. (data nadania 3 lipca 2013 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Mąż Wnioskodawczyni w latach 2005-2006 oraz 2007-2008 zatrudniony był w Wielkiej Brytanii. Zmarł w 2009 r. Po śmierci męża Wnioskodawczyni wystąpiłam do Biura ds. Zasiłków Żałobnych w Newcastle z wnioskiem o wypłacenie zasiłku dla owdowiałego rodzica na dziecko uczące się do 20 roku życia. Zasiłek ten został przyznany Wnioskodawczyni – na mocy przepisów UE – na podstawie angielskich przepisów o świadczeniach rodzinnych. Wnioskodawczyni otrzymała decyzję, że jest upoważniona do jednorazowego zasiłku żałobnego w kwocie 2.000,00 funtów angielskich oraz tygodniowych zasiłków w wysokości 30,77 funtów angielskich.

Przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii mąż zatrudniony był w polskim przedsiębiorstwie, z tego tytułu Wnioskodawczyni pobiera rentę rodzinną w wysokości 800,00 zł z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do listopada 2012 r. pobierała również zasiłek rodzinny, który został Jej wstrzymany z uwagi na niejasność przepisów w tej sprawie. Bank z którego usług korzysta Wnioskodawczyni nie pobiera od wyżej wymienionego zasiłku zaliczek na podatek dochodowy. W każdym roku podatkowym rozlicza się z podatku dochodowego w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni dodała że podlega, w myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Zasiłek z Wielkiej Brytanii Wnioskodawczyni otrzymuje od miesiąca sierpnia 2009 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

  1. Czy od zasiłku otrzymywanego z Wielkiej Brytanii dla owdowiałego rodzica na dziecko uczące się do 20 lat należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce.

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie jest zobowiązana do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce od zasiłku dla owdowiałego rodzica otrzymywanego z Wielkiej Brytanii. Jej zdaniem za takim stanowiskiem przemawia generalna zasada powszechności opodatkowania, wyrażona w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatków.

Natomiast na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenia pieniężne otrzymywane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Biorąc jednak pod uwagę, iż zgodnie z postanowieniami Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się opodatkowania w zakresie od podatków od dochodu i od zysków majątkowych świadczenie w postaci zysku dla owdowiałego rodzica na wychowanie dziecka do lat 20 z Wielkiej Brytanii przyznany na podstawie brytyjskich przepisów o świadczeniach rodzinnych wypłacany osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce.

Jednocześnie jednak, przedmiotowy zasiłek jako świadczenie rodzinne jest zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 cytowanej wyżej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 4a powołanej wyżej ustawy, powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni otrzymuje z Wielkiej Brytanii przyznany na podstawie obowiązujących tam przepisów o świadczeniach rodzinnych zasiłek dla owdowiałego rodzica na wychowanie dziecka do lat 20. Świadczenie to wpływa na konto bankowe w Polsce od 2009 r.

Ze względu na to, że Wnioskodawczyni ma miejsce zamieszkania w Polsce, a otrzymywany zasiłek wypłacany jest przez instytucję brytyjską, zastosowanie w tej sprawie będzie miała Konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a Wielką Brytanią.

Stosownie do art. 17 ust. 1 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 250, poz. 1840), z zastrzeżeniem postanowień artykułu 18 ustęp 2 – emerytury, renty i inne podobne wynagrodzenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w Polsce), podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w Polsce).

Ponieważ ww. zasiłek – jak wynika z treści wniosku – został przyznany przez stronę brytyjską na podstawie decyzji, z której wynika, że jest to zasiłek dla owdowiałego rodzica to można go zakwalifikować jako „inne podobne wynagrodzenie”, o którym mowa w art. 17 ust. 1 Konwencji polsko – brytyjskiej.

Zatem, na podstawie powołanych przepisów prawa, świadczenia z Wielkiej Brytanii otrzymane przez osobę mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terenie Polski, określone w art. 17 ust. 1 ww. Konwencji jako „inne podobne wynagrodzenia” podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Oznacza to, że do ich opodatkowania w Polsce stosuje się przepisy polskiego prawa podatkowego obowiązujące w danym roku podatkowym.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. Konwencji części dochodu, inne niż dochód wypłacany przez trust lub z majątku spadkowego w wyniku zarządzania tym majątkiem, bez względu na to gdzie powstają, osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednakże na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Biorąc pod uwagę opisane we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy stwierdzić, iż zgodnie z postanowieniami Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych świadczenie w postaci zasiłku otrzymywanego przez Wnioskodawczynię z Wielkiej Brytanii wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Jednocześnie jednak, przedmiotowe świadczenie jest zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe, nie występuje zatem obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od ww. świadczeń.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

 

Incoming search terms:

  • zasiłek z wielkiej brytanii interpretacja

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *